Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Jolanta Dawidczyk

Jolanta Dawidczyk

Radny

Okręg: 1, zdobyte głosy: 74, przynależność:

Status: powołany - 19.11.2018

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-27 11:29:35 w sprawie uchwały w sprawie sposobu głoswania sesja testowa za
2018-11-27 11:37:33 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy sesja testowa przeciw
2018-11-27 11:56:18 za czy przeciw sesja testowa za
2018-11-27 11:58:34 kto jest za inną propozycją sesja testowa przeciw
2018-11-28 14:36:17 Uchwała w sprawie ustalenia i powołania składu osobowego Stałych Komisji Rady Gminy w Krzynowłodze Małej II Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2018-11-19 Uchwała w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy I Zwyczajna Sesja Rasdy Gminy w Krzynowłodze Małej za
2018-12-04 11:04:59 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Małana lata2018-2033. III Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2018-12-04 11:10:05 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2018. III Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2018-12-04 11:14:24 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przasnyskiemu z przeznaczeniem na zabezpieczenie funkcjonowania Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych – Kompleks Chorzele w 2019 roku III Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2018-12-04 11:18:02 Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzynowłoga Mała III Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2018-12-04 11:21:00 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzynowłoga Mała z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 III Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2018-12-04 11:24:12 Uchwała w sprawie przekazania do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji skargi na kierownika jednostki organizacyjnej. III Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2018-12-17 14:14:08 Uchwała w sprawie ustanowienia programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Gminy Krzynowłoga Mała IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2018-12-17 14:19:25 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2018-12-17 14:23:44 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Krzynowłoga Mała IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej wstrzymał się
2018-12-17 14:26:12 Uchwała w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Gminy w Krzynowłodze Małej IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2018-12-17 14:33:58 Uchwała w sprawie wysokości diet oraz sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy w Krzynowłodze Małej IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2018-12-17 14:39:17 Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2018-12-17 14:06:00 Proponowany porządek posiedzenia po zmianach. IV Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2018-12-28 11:09:07 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Małana lata 2018-2033. V Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2018-12-28 11:14:11 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2018. V Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2018-12-28 11:18:37 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2019 - 2033. V Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2018-12-28 11:27:45 Uchwała w sprawie uchwalenia uchwały Budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2019. V Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2018-12-28 11:31:06 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika jednostki organizacyjnej. V Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2019-01-14 14:12:25 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego. VI Zwyczajna sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej. za
2019-01-14 14:04:29 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Małana lata 2019-2033. VI Zwyczajna sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej. za
2019-01-14 14:09:01 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2019. VI Zwyczajna sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej. za
2019-01-14 14:24:11 Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich. VI Zwyczajna sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej. za
2019-01-14 14:28:04 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr L/281/2018 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku. VI Zwyczajna sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej. za
2019-01-14 14:34:46 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. VI Zwyczajna sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej. za
2019-01-14 14:39:30 w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności. VI Zwyczajna sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej. za
2019-02-25 10:20:13 Uchwała w sprawie wysokości diet oraz sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy w Krzynowłodze Małej. VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2019-02-25 10:11:23 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krzynowłoga Małą na rok 2019. VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2019-02-25 10:23:19 Uchwała w sprawie funduszu sołeckiego w Gminie Krzynowłoga Mała na rok 2020. VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej przeciw
2019-02-25 10:08:02 Uchwała dotycząca: uchylenia w części uchwały Nr VI/23/2019 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2019. VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2019-02-25 10:14:11 Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/15/2018 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości diet oraz sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy w Krzynowłodze Małej. VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2019-02-25 10:30:18 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr III/9/2018 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Krzynowłoga Mała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. VII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2019-03-15 12:04:51 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2019-2033. VIII Zwyczajna Sesjia Rady Gminy w Krzynowłodze Małej. za
2019-03-15 12:08:39 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2019. VIII Zwyczajna Sesjia Rady Gminy w Krzynowłodze Małej. za
2019-03-15 12:11:07 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2019. VIII Zwyczajna Sesjia Rady Gminy w Krzynowłodze Małej. za
2019-04-08 14:11:52 Uchwała w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krzynowłoga Mała. IX Zwyczajna Sesjia Rady Gminy w Krzynowłodze Małej. za
2019-04-08 14:17:11 Uchwała w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. IX Zwyczajna Sesjia Rady Gminy w Krzynowłodze Małej. za
2019-04-08 14:29:24 Uchwała w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania w 2019 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzynowłoga Mała. IX Zwyczajna Sesjia Rady Gminy w Krzynowłodze Małej. za
2019-04-08 14:21:54 Uchwała w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso. IX Zwyczajna Sesjia Rady Gminy w Krzynowłodze Małej. za
2019-05-30 10:07:17 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2019. X Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłopdze Małej za
2019-05-30 10:10:32 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzynowłoga Mała oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku X Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłopdze Małej za
2019-05-30 10:13:44 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. X Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłopdze Małej za
2019-06-25 14:36:22 Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do oceny kandydatów na ławników. XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Kzrynowłodze Małej za
2019-06-25 15:20:05 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzynowłoga Mała za rok 2018. XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Kzrynowłodze Małej za
2019-06-25 15:25:05 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Kzrynowłodze Małej za
2019-06-25 14:43:58 Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Krzynowłoga Mała za rok 2018. XI Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Kzrynowłodze Małej za
2019-08-05 14:05:13 Uchwała w sprawie w sprawie przyjęcia przez Gminę Krzynowłoga Mała Samorządowej Karty Praw Rodzin XII Zwyczajna Sesjia Rady Gminy w Krzynowłodze Małej wstrzymał się
2019-08-05 14:09:08 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie „ Porozumienia o współpracy partnerskiej w sprawie realizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” XII Zwyczajna Sesjia Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2019-08-30 11:16:00 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2019 -2033. XIII Zwyczajna Sesjia Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2019-08-30 11:20:00 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2019. XIII Zwyczajna Sesjia Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2019-08-30 11:22:52 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu narzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie. XIII Zwyczajna Sesjia Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2019-08-30 11:26:09 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Krzynowłoga Mała. XIII Zwyczajna Sesjia Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2019-09-27 10:19:23 Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Krzynowłoga Mała. XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2019-09-27 10:11:03 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2019 -2033. XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2019-09-27 10:16:50 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2019. XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2019-09-27 10:08:03 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przasnyskiemu na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. XIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2019-11-25 11:55:30 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika jednostki organizacyjnej. XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2019-11-25 11:33:08 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2019 -2033. XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2019-11-25 11:36:59 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2019. XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2019-11-25 11:58:45 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2019-11-25 11:52:13 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku. XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2019-11-25 11:43:35 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2019-11-25 12:01:21 Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzynowłoga Mała z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2019-12-30 11:58:39 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/178/2009 z dnia 11 września 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej. XVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2019-12-30 11:47:30 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krzynowłoga Mała na rok 2020. XVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2019-12-30 11:44:48 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przasnyskiemu z przeznaczeniem na zabezpieczenie funkcjonowania Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych – Kompleks Chorzele w 2020 roku. XVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2019-12-30 11:50:17 Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krzynowłoga Mała, w roku szkolnym 2019/2020. XVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2019-12-30 12:07:28 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. XVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2019-12-30 12:03:07 Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. XVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2019-12-30 11:53:21 Uchwała sprawie utworzenia na terenie gminy Krzynowłoga Mała ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior +. XVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2019-12-30 11:41:03 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Krzynowłoga Mała. XVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej przeciw
2019-12-30 11:22:19 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletnij Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2020-2033. XVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej wstrzymał się
2019-12-30 11:08:29 Uchwała w sprawie zmiany Wieloetniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2019 - 2033. XVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2019-12-30 11:13:00 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2019. XVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2019-12-30 11:34:47 Uchwała w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2020. XVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej wstrzymał się
2019-12-30 12:10:31 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz firmy P4 sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa. XVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2020-01-23 14:06:28 Uchwała w sprawie zmiany Wieloetniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2020 - 2033. XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2020-01-23 14:14:13 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2020. XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2020-01-23 14:21:07 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Krzynowłoga Mała. XVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2020-04-30 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2020 -2033. XIX Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej - korespondencyjna za
2020-04-30 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2020. XIX Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej - korespondencyjna za
2020-04-30 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. XIX Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej - korespondencyjna za
2020-04-30 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Krzynowłoga Mała. XIX Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej - korespondencyjna za
2020-04-30 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przasnyskiemu na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. XIX Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej - korespondencyjna za
2020-04-30 Uchwała w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Krzynowłoga Mała w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. XIX Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej - korespondencyjna za
2020-04-30 Uchwała w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania w 2020 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzynowłoga Mała. XIX Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej - korespondencyjna za
2020-04-30 Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2020. XIX Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej - korespondencyjna za
2020-04-30 Uchwała w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz odpłatności za pobyt uczestników w Klubie Senior +. XIX Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej - korespondencyjna za
2020-06-25 10:08:15 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2020 -2033. XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2020-06-25 10:16:08 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2020. XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2020-06-25 10:25:44 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzynowłoga Mała dla części obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Grabowo Zawady, Morawy Wielkie, Romany Janowięta, Rudno Jeziorowe i Rudno Kmiece XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2020-06-25 10:29:01 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzynowłoga Mała dla części obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Grabowo Rżańce, Kaki Mroczki, Krzynowłoga Mała, Łanięta, Łoje, Ostrowe Stańczyki, Romany Janowięta, Romany Sebory, Romany Zalesie i Krajewo Kłódki oraz Ulatowo Żyły XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2020-06-25 10:18:57 Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2020. XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2020-06-25 10:22:52 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania w 2020 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzynowłoga Mała. XX Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2020-08-19 11:52:43 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2020. XXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2020-08-19 11:18:24 Uchwała w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Krzynowłoga Mała za rok 2019 XXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2020-08-19 11:44:41 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzynowłoga Mała za rok 2019. XXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2020-08-19 11:48:17 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. XXI Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2020-09-29 14:11:28 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2020. XXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej. za
2020-09-29 14:07:14 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2020 -2033. XXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej. za
2020-09-29 14:16:34 Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie zachowania integralności województwa mazowieckiego. XXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej. za
2020-09-29 14:19:54 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2020-2025. XXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej. za
2020-09-29 14:22:47 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. XXII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej. za
2020-11-13 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2020. XXIII Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej - Korespondencyjna za
2020-11-13 Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalizacyjne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. XXIII Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej - Korespondencyjna za
2020-11-13 Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krzynowłoga Mała, w roku szkolnym 2020/2021. XXIII Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej - Korespondencyjna za
2020-11-13 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krzynowłoga Mała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. XXIII Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej - Korespondencyjna za
2020-11-13 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/28/2019 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności. XXIII Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej - Korespondencyjna za
2020-11-13 Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzynowłoga Mała. XXIII Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej - Korespondencyjna za
2020-11-13 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki takiej opłaty. XXIII Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej - Korespondencyjna za
2020-11-13 Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXIII Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej - Korespondencyjna za
2020-11-13 Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. XXIII Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej - Korespondencyjna za
2020-12-17 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2020. XXIV sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej - Korespondencyjna za
2020-12-17 Uchwała w sprawie wspólnej realizacji zadania w zakresie opracowania studium planistyczno-prognostycznego budowy linii kolejowej Zegrze – Przasnysz. XXIV sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej - Korespondencyjna za
2020-12-30 Uchwała w sprawie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krzynowłoga Mała na rok 2021. XXV Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej - Korespondencyjna za
2020-12-30 Uchwała w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przasnyskiemu z przeznaczeniem na zabezpieczenie funkcjonowania Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych – Kompleks Chorzele w 2021 roku. XXV Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej - Korespondencyjna za
2020-12-30 Uchwała w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przasnyskiemu na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. XXV Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej - Korespondencyjna za
2020-12-30 Uchwała w sprawie w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru odpadów komunalnych. XXV Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej - Korespondencyjna za
2020-12-30 Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawek do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2021-2033. XXV Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej - Korespondencyjna za
2020-12-30 Uchwała w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2021 -2033. XXV Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej - Korespondencyjna za
2020-12-30 Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawek do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2021. XXV Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej - Korespondencyjna za
2020-12-30 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2021. XXV Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej - Korespondencyjna za
2021-03-17 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2021. XXVI Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej - Korespondencyjna za
2021-03-17 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2021-2033. XXVI Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej - Korespondencyjna za
2021-03-17 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji. XXVI Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej - Korespondencyjna za
2021-03-17 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji. XXVI Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej - Korespondencyjna za
2021-03-17 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Serock na realizację zadania opracowania Wstępnego Studium Planistyczno –Prognostycznego linii kolejowej Zegrze – Przasnysz. XXVI Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej - Korespondencyjna za
2021-03-17 Uchwała w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania w 2021 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzynowłoga Mała. XXVI Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej - Korespondencyjna za
2021-03-17 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krzynowłoga Mała na rok 2021. XXVI Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej - Korespondencyjna za
2021-03-17 Uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Krzynowłoga Mała środków finansowych stanowiących fundusz sołecki w 2022 roku. XXVI Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej - Korespondencyjna wstrzymał się
2021-06-28 11:03:31 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2021- 2033. XXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej wstrzymał się
2021-06-28 11:08:28 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2021. XXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej wstrzymał się
2021-06-28 11:11:53 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, nieruchomości gruntowej. XXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2021-06-28 11:14:58 Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2021. XXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2021-06-28 11:18:10 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzynowłoga Mała. XXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2021-06-28 11:21:05 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzynowłoga Mała dla obszaru działki nr 249/5 w obrębie Romany Sebory. XXVII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2021-07-09 10:37:06 Uchwała w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Krzynowłoga Mała za rok 2020. XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2021-07-09 11:02:21 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzynowłoga Mała za rok 2020 . XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2021-07-09 11:06:07 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2021-07-09 11:19:55 Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. XXVIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2021-08-02 10:05:36 Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Świniary i Cichowo. XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2021-08-02 10:09:38 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2021. XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2021-09-13 11:06:01 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2021 - 2033. XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2021-09-13 11:11:43 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2021. XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2021-09-13 11:17:22 Uchwała w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2021-09-13 11:20:23 Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za
2021-09-13 11:22:48 Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzynowłoga Mała”. XXX Zwyczajna Sesja Rady Gminy w Krzynowłodze Małej za